สศว. ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรม จ.ลพบุรี จัดอบรมการวาดภาพคนเหมือนด้วยสีชอล์ค

เมื่อวันที่ 19 และ 20 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับครูศิลปะ "การวาดภาพคนเหมือนด้วยสีชอล์ค" สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนด้านศิลปะ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ได้รับการฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ทางด้านศิลปะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคุณสันติ พันธุ์ศรี ศิลปินอิสระ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ