รร.สาธิต จัดอบรมการใช้งานจอ Interactive

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้อง 7/502 ชั้น 5 อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.สุเมธ เปียศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ และบุคลากรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการใช้งานกระดานอัจฉริยะ ระบบ Interactive โดยกระดานอัจฉริยะจำนวน 30 เครื่อง ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเงินบริจาคของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการจัดซื้อ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ