การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/65

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียน ร. (I). ขาดสอบ (M และ X) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการสอน การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

กิจกรรมอื่นๆ