การประชุม คกก.ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ มรท. ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ