การประชุม คกก.ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ มรท. ด้านการผลิตและพัฒนาครู

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ