การประชุม คกก.ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ มรท. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบริหารจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ