การประกวด TRU Ambassador 2021

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดดาว เดือน และดาวประกายฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU Ambassador 2021) ซึ่งจัดโดยสภานักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหานักศึกษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีไหวพริบปฏิภาณ บุคลิกภาพดี มีจิตอาสาช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความกล้าแสดงออก ตลอดจนเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา และของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ธาดา คำแดง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผศ.ดร.สุกัญญา พยุงสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ, อ.ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อ.ดวงทิพย์ รับพรดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ และ อ.ดร.สุวรณี ปานเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน สำหรับการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กขององค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สำหรับผลการประกวดประเภทเดือน ชนะเลิศ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ แสงเวียน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ, ประเภทดาว ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ธวัลรัตน์ เย็นระยับ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประเภทดาวประกายฟ้า ชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐวุฒิ อาจป้อง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีรางวัล Social Award ประเภทดาว ได้แก่ น.ส.ธวัลรัตน์ เย็นระยับ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, รางวัล Social Award ประเภทเดือน ได้แก่ นายกิตติกานต์ เตชินพิพัฒน์พงศ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, รางวัล Social Award ประเภทดาวประกายฟ้า ได้แก่ นายณัฐวุฒิ อาจป้อง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, รางวัลขวัญใจช่างภาพเทพสตรี ได้แก่ นายกฤษดา ใจมา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รางวัล Best Faculty ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรางวัล Spokeperson TRU ได้แก่ น.ส.บุสสดี อากาศโสภา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมอื่นๆ