สวพ.จัดอบรม KM

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 8 คน ได้ร่วมกันระบุองค์ความรู้ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการจัดการความรู้และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะและความสามารถตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อ.ดร.สราวุฒิ แนบเนียร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คุณคทายุทธ ชื่นชม บุคลากรชำนาญการ และ คุณสุรินดา แจ่มใส บุคลากรชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย และการปฏิบัติการถอดบทเรียนจากแนวปฏิบัติ

กิจกรรมอื่นๆ