คณะครุศาสตร์จัดอบรม นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อการสอบบรรจุครูผู้ช่วย และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการสอบบรรจุครูผู้ช่วย และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 450 คน ได้มีการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ตลอดจนเพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ปิยะดา จุลวรรณา อาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ครูศุทธินี แก้วรักยศ ครูโรงเรียนอนุบาลวังม่วง, อ.พัชรี ชีวะคำนวณ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์, ผศ.สุธน ตาดี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อ.ดร.นิธิชญา ใจเย็น, ผศ.สุวรรณา พันแสง และ ผศ.คมกริช บุญเขียว อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ