การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565
โดยมีวาระที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ได้แก่ การแจ้งเรื่องประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / การแจ้งผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การแจ้งผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมอื่นๆ