ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ Klagenfrut University ประเทศออสเตรีย รักษาราชการแทนอธิการบดี นำผู้บริหารและคณาจารย์ มรท. เข้าร่วมการประชุม คกก.บริหารโครงการ INCREASE และร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยทุน ERASMUS+ พร้อม MOU กับ Klagenfurt University (วันที่ 2)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม Europahaus, Klagenfurt University ประเทศออสเตรีย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดร.ไอลดา ศราทธทัต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.ภราดร งามดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารเมือง Klagenfurt ได้แก่ Mr. Philipp Liesnig รองผู้ว่าการด้านการศึกษา Prof. Mag. Alois Dolinar รองผู้ว่าการด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมือง และ Mrs. Sandra Wassermann สมาชิกสภาเมือง โดยคณะผู้บริหารของเมืองได้กล่าวต้อนรับและแสดงความเห็นทางด้านความร่วมมือ และพัฒนาการศึกษาในอนาคต 
จากนั้นคณะทำงานได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายของโครงการ ทั้งนี้ ในภาคเช้าเป็นการอบรมในหัวข้อ Group Dynamic, Leadership and Teamwork โดย Prof. Dr. Ewald Krainz ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัย Klagenfurt University ซึ่งการอบรมเน้นไปที่การถกประเด็นด้านการสร้างพลวัตที่ดีของการทำงานเป็นทีม และภาวะของการเป็นผู้นำและผู้ตาม และในภาคบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Phenomenological Perspectives on Teaching and Learning โดยเน้นไปที่การฝึกเขียนบรรยาย และฝึกการอ่านตีความผ่านทฤษฎี Vignettes ทั้งนี้คณะทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยในความร่วมมือของโครงการ ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานเขียนและร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางในประเด็นของ Social Movement

กิจกรรมอื่นๆ