ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ Klagenfrut University ประเทศออสเตรีย รักษาราชการแทนอธิการบดี นำผู้บริหารและคณาจารย์ มรท. เข้าร่วมการประชุม คกก.บริหารโครงการ INCREASE และร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยทุน ERASMUS+ พร้อม MOU กับ Klagenfurt University (วันที่ 3)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดร.ไอลดา ศราทธทัต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.ภราดร งามดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Performative Reflective Methods (Forum Theatre) ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผ่านการอ่านทฤษฎี Vignettes และการแสดงบทบาทสมมุติ ตามด้วยกิจกรรมอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอน ได้แก่ โปรแกรม pRIME Sim entrepreneur, Imagio, Riva Systeams Change Simulation Game และ Hotel Stars – Virtual Hotel Manager
จากนั้นในเวลา 13.00 น. คณะทำงานเดินทางไปยัง Klagenfurt University เพื่อเข้าพบปะหารือความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยได้รับการต้อนรับจาก Ass. Prof. Mag. Dr. Doris Hattenberger รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ภายหลังการหารือ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ Klagenfurt University โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามคือ การมุ่งเน้นไปที่โครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการต่าง ๆ อาทิเช่น ความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมไปถึงความร่วมมือด้านการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เป็นต้น
และในเวลา 15.00 น. คณะทำงานได้เข้าเยี่ยมชมรัฐสภาแห่งเมือง Klagenfurt (Landhaus Klagenfurt) โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Reinhart Rohr ประธานรัฐสภา กล่าวต้อนรับ พร้อมนำคณะทำงานเยี่ยมชมรัฐสภาของเมือง พร้อมเล่าประวัติความเป็นมาโดยละเอียด

กิจกรรมอื่นๆ