การประชุม คกก.ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/65

รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 / การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 / การพิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 / การพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอื่นๆ