การประชุม คกก.ดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เทพสตรี 65

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เทพสตรี 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างกำหนดการจัดงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2565

กิจกรรมอื่นๆ