การประชุม คกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 1/65

ดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ