วจก.ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานภายใต้การลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้การบันทึกลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การทำงาน และความร่วมมือด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้แก่นักศึกษา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นเงื่อนไขอยู่ภายใต้การบันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่ได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

กิจกรรมอื่นๆ