ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ Klagenfrut University ประเทศออสเตรีย อธิการบดี นำผู้บริหารและคณาจารย์ มรท. เข้าร่วมการประชุม คกก.บริหารโครงการ INCREASE และร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยทุน ERASMUS+ พร้อม MOU กับ Klagenfurt University (วันที่ 4)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดร.ไอลดา ศราทธทัต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.ภราดร งามดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะทำงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ได้เข้าร่วมอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอนเป็นวันที่ 2 ในการนี้ ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันเรียนรู้กลวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยี รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้สื่อดังกล่าวกับนักศึกษาของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นการดำเนินการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับบริษัทในเครือข่าย อาทิเช่น sumo Technology, Klagenfurt University, Kozminski Universty, ready4europe และ Asian European Consulting Group
จากนั้นในภาคบ่าย คณะทำงานได้เดินทางจากเมือง Klagenfurt ไปยัง Carinthian Tourism School ของเมือง Villach ซึ่งเป็นโรงเรียนด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในแคว้น Carinthian ปัจจุบันเปิดสอนด้านการท่องเที่ยว 3 สาขา ได้แก่ Hotel Management with IT, International Tourism Management และ Tourism and Equine Industry ทั้งนี้คณะทำงานได้รับการต้อนรับจากทีมผู้บริหารและนักศึกษาอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทีมผู้บริหารและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านการธุรกิจท่องเที่ยวและความเป็นไปได้ของความร่วมมือด้านวิชาการในอนาคต

กิจกรรมอื่นๆ