ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ Klagenfrut University ประเทศออสเตรีย อธิการบดี นำผู้บริหารและคณาจารย์ มรท. เข้าร่วมการประชุม คกก.บริหารโครงการ INCREASE และร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยทุน ERASMUS+ พร้อม MOU กับ Klagenfurt University (วันที่ 5)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดร.ไอลดา ศราทธทัต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.ภราดร งามดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตประเทศไทย คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา เพื่อเข้าพบกับ คุณมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐสโลวัก และสาธารณรัฐสโลวีเนีย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านเอกอัครราชทูต ผู้ช่วยเอกอัครราชทูต รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถานทูต จากนั้นท่านเอกอัครราชทูตได้เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะทำงานจากประเทศไทย ขณะเดียวกันได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา รวมไปถึงด้านความสัมพันธ์ระหว่างประไทยและประเทศออสเตรีย ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ