วจก.ประชุมอาจารย์และบุคลากร ปิดภาคการศึกษาที่ 2/64

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564
โดยมีวาระสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การพิจารณาปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ นโยบาย ของคณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2566 - 2570)
โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.ดร.สุธิษา เชญชาญ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมอื่นๆ