วจก.จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมลวะปุระ ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และกิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสของคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ