การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/65

การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/65
ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณาขออนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน I (ร.) และ M (ขาดสอบ) นักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาขอแก้ไขข้อมูลคะแนนระหว่างภาคของรายวิชา วท 4101416 โครงงานฟิสิกส์ / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา แขนงวิชาชีววิทยา ของ รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล / การพิจารณาขอเสนอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าวิชาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ของ อ.ดร.สราวุฒิ แนบเนียร / การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ ผศ.ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดม / การพิจารณาคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อ.ณภัทรษกร สารพัฒน์ / การพิจารณาคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล
โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ ผศ.ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิจกรรมอื่นๆ