การประชุม คกก.ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/64

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดอบรมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

กิจกรรมอื่นๆ