ผช.รมต.อว. ร่วมกับ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท.ลงพื้นที่จ.ลพบุรีและสิงห์บุรี ถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 6 และ 7 เมษายน 2565 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ U2T และประชาชนในพื้นที่ จ.ลพบุรี และ จ.สิงห์บุรี ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนโครงการ U2T ในโอกาสลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่จังหวัดลพบุรี - สิงห์บุรี พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ U2T ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และสิงห์บุรี ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน สำหรับการลงพื้นที่จัดการประชุมการถอดบทเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดองค์ความรู้จากผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนฯ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป
โดยในวันที่ 6 เมษายน 2565 เป็นการลงพื้นที่จัดการประชุมถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมชน ที่ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
และในวันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นการลงพื้นที่จัดการประชุมถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมชน ที่ ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน และ ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

กิจกรรมอื่นๆ