การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/65

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียน ร. (I). ขาดสอบ (M และ X) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติรายชื่อนักศึกษาขอเลื่อนสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2564 / การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กิจกรรมอื่นๆ