การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/65

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาผู้สอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาแก้ผลการเรียน ขส. (X) นักศึกษาภาคปกติ และแก้ผลการเรียน ร. (I) นักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ 

กิจกรรมอื่นๆ