การประชุม คกก.รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมเทพณวรัตน์ ชั้น 3 อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2565 / การพิจารณาแผนบริหารอัตรากำลังของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2565 - 2568

กิจกรรมอื่นๆ