คณะทำงานแก้ไขหมอกควันและไฟป่า PM 2.5 ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด เข้าเยี่ยมชมเครื่องมือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ ศ.พิเศษ พ.ต.ต. ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา และหัวหน้าคณะทำงานแก้ไขหมอกควันและไฟป่า PM 2.5 ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการเผาวัชพืชของเกษตรกร เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดฝุ่นควัน และยังช่วยให้สามารถนำผลผลิตที่ได้จากการแปรรูปนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ SME หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือได้อีกทางหนึ่งด้วย พร้อมกันนี้คณะทำงานได้เข้าเยี่ยมชมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ