สำนักวิทยบริการฯ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญ และสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร

กิจกรรมอื่นๆ