งานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ บริเวณลานธรรม และห้องโถงชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญและสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 "ทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร 
สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีสักการะและสรงน้ำพระศรีศากยะทศพล มงคลเทพสตรีลีลา, พระพุทธปล่องมณีมงคลสถิตเทพสตรี และท้าวมหาพรหมวิทยาพัฒน์ , พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายอาหารปิ่นโต ถวายผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ , พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป จากนั้นรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กล่าวให้พรให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์

กิจกรรมอื่นๆ