มรท.เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ณ ห้อง 21/802 ชั้น 8 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรด้านงานกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะ จำนวน 65 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรด้านงานกิจการนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการให้คำปรึกษาในการพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการประจำ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรสังคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือในวันที่ 18 - 20 และ 25 - 26 เมษายน 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มการฝึกปฏิบัติการ

กิจกรรมอื่นๆ