การประชุม คกก.สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณารูปแบบการดำเนินการแสดงวิสัยทัศน์ และการหยั่งเสียง / การพิจารณาจัดทำเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาจัดทำประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาจัดทำประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การลงคะแนนหยั่งเสียงในการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมอื่นๆ