การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/65

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) / การพิจารณาการส่งผลการสอบการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / การพิจารณาการขอรับการประเมินผลคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ของ อ.อภิวัฒน์ สุริยศ และ อ.ศุภณัฐ  นุตมากุล / การพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนของ อ.ดร.นิธิชญา ใจเย็น / การพิจารณาแก้ไขผลการเรียน X (ขส.) และ I (ร) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาประเด็นการนำเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาการปรับแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ก่อนเริ่มวาระการประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะ และคณาจารย์อาวุโสของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

กิจกรรมอื่นๆ