มรท.จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมภีมวนา 1 โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันในการสร้างแผนความเป็นเลิศของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการประชุมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 19 - 21 เมษายน 2565 โดยในวันที่ 19 เมษายน 2565 เป็นการแถลงนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การนำเสนอแผนงานบริหารมหาวิทยาลัยของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี และการนำเสนอผลการสำรวจปัญหาและความต้องการของอาจารย์และบุคลากร
ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น การนำเสนอ และสรุปแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจ 5 ด้าน ตามนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ด้านการพัฒนากำลังคน, ด้านบริการวิชาการ, ด้านการวิจัย, ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ และการประชุมปฏิบัติการการทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของหน่วยงาน
และในวันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นการนำเสนอแผนความเป็นเลิศของแต่ละหน่วยงาน การคัดเลือกและมอบรางวัลแผนความเป็นเลิศยอดเยี่ยม และการสรุปผลการประชุม

กิจกรรมอื่นๆ