การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/65

คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 21 เมษายน  2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาโครงการเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565 / การพิจารณาแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ปี 2565 / การพิจารณากิจกรรมหารายได้เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2565

กิจกรรมอื่นๆ