การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 4/65

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
โดยมีวาระสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินการตามมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ / การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี / การพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ

กิจกรรมอื่นๆ