การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 4/65

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย / การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต / การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570 / การพิจารณาร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

กิจกรรมอื่นๆ