สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดประชุมวิเคราะห์สมรรถนะนักศึกษา

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 6 คน ได้ร่วมกันในการจัดทำสมรรถนะรายวิชาเอกของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แบบรายชั้นปี และเพื่อให้คณาจารย์ในหลักสูตรได้มีหลักในการพัฒนาสมรรถนะตามศาสตร์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรการประชุม

กิจกรรมอื่นๆ