สาขาวิชาพลศึกษาจัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะตามศาสตร์ของสาขาวิชาพลศึกษา

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะตามศาสตร์ของสาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในรูปแบบการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 คน ได้มีหลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสมรรถนะตามศาสตร์ของสาขาวิชาพลศึกษา และเพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะรายวิชาเอกของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก แบบรายชั้นปี โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.วิกรม ศุขธณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ผศ. ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนา

กิจกรรมอื่นๆ