สาขาวิชาเคมีจัดอบรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี) ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2565 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี) ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน ได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอนสำหรับครูเคมีโดยใช้เทคโนโลยีให้มีคุณภาพ และเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, อ.ดร.นันทวัน พัวพัน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ คุณธีรวุฒิ โต๊ะไธสง นักวิชาการอิสระ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน คือในวันที่ 25 - 28 เมษายน 2565 ในรูปแบบการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมอื่นๆ