สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์จัดอบรมพัฒนาทักษะนักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์นวัตกรรม

ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2565 ณ ห้อง 20/1001 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 30 คน สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะตามศาสตร์ของรายวิชาเอก และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะปฏิบัติการด้านการเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ผศ.ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, คุณวัชระ แหวนเงิน และ คุณภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 25 - 27 เมษายน 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติการตั้งชื่อโครงการ การออกแบบงานสร้างสรรค์ การสร้างแบบโมเดลสิ่งประดิษฐ์ และเทคนิคการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

กิจกรรมอื่นๆ