การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบการแสดงวิสัยทัศน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาฯ คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง

กิจกรรมอื่นๆ