การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายหลังปิดหีบการลงคะแนนเสียงในเวลา 15.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนน และสรุปผลเป็นดังนี้
หมายเลข 1 อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง  ได้รับคะแนนเสียง 33 คะแนน
จากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง จำนวน 64 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 50 คน และไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 17 ใบ

กิจกรรมอื่นๆ