ศูนย์ภาษาจัดอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยในศตวรรษที่ 21 ด้านการแปลและทฤษฎีการประยุกต์ใช้

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.อภิชาติ อาวจำปา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน และการทำวิจัยในศตวรรษที่ 21 : ด้านการแปลและทฤษฎีการประยุกต์ใช้ ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อผลิตผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ และในด้านการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายความเป็นเลิศระดับนานาชาติ และยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติการนำเสนอและการวิพากษ์

กิจกรรมอื่นๆ