การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2564

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากำหนดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 และ 30 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี / การพิจารณาการมอบหมายประเด็นการสัมภาษณ์นักศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ