ผู้แทน มรท.ร่วมการประชุมเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญระดับภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุทเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์, ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, คุณภัคจิรา แท่นทอง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี และคุณอานพ ทองตัน นักวิชาการสถิติ ชำนาญการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญระดับภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ร่างแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 
โอกาสนี้ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ได้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการนำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ