มรท.เป็นเจ้าภาพการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ในการประเมินคัดเลือก และสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นเจ้าภาพในการจัดการประเมิน สำหรับการประเมินในครั้งนี้มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคกลาง, ผู้แทนจากคณะกรรมการดำเนินงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการ และบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาคณะอนุกรรมการ เป็นคณะอนุกรรมการในการประเมินคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง
สำหรับการประเมินครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 29 และ 30 เมษายน 2565 โดยในวันที่ 29 เมษายน 2565 เป็นการสัมภาษณ์นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 4 คน และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 3 คน
และในวันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นการสัมภาษณ์นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาขนาดกลาง จำนวน 9 คน

กิจกรรมอื่นๆ