พิธีลงนาม MOU ด้านการพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ กับ อบจ.สระบุรี และ อบจ.สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องลวะปุระ ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อเป็นเครือข่ายร่วมกันทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น ให้ยกระดับและพัฒนาสู่การเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานในสังกัดและบุคลากรในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมในการดำเนินงานที่สอดรับกับสถานการณ์ของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาหน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ ยินดีสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การตลาด การจัดการโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่คณะวิทยาการจัดการเปิดสอน สำหรับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยินดีสนับสนุนให้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบต่าง ๆ แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาการลงนามความร่วมมือต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา

กิจกรรมอื่นๆ