ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงพื้นที่ เกี่ยวข้าวปลอดสารศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเกี่ยวข้าวในพื้นที่เพาะปลูกของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี สำหรับข้าวที่เกี่ยวนั้นปลูกในเนื้อที่ 12 ไร่ ซึ่งเป็นพันธุ์ Qsy-23 ที่ได้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี เปิดเผยว่า การทำนาในครั้งนี้เป็นการทดลองปลูกข้าวแบบไม่ใช้สารเคมี และเป็นการทำนานอกฤดูฝน จึงทำให้ได้ผลผลิตเพียง 6 ตัน ราคารับซื้อ ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 44,499 บาท ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการรายงานให้สภาเกษตรกรทราบแล้ว และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 จะมีบุคลากรของสภาเกษตรกรมาทำการสัมภาษณ์และขอเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปทดสอบและพัฒนาต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ