การประชุมผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 2/65

อ.ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างคู่มือครูที่ปรึกษา

กิจกรรมอื่นๆ