สภาคณาจารย์ มรภ.นครราชสีมา ศึกษาดูงาน สภาคณาจารย์ มรภ.เทพสตรี

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.อภิชาติ อาวจำปา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.พิทักษ์ชัย เดชอุดม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ และสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ